Peruskoulun oppilaaksiotto

 

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018 – 2019 alkoi maanantaina 22.1.2018 klo 9 Espanjan aikaa. Ilmoittautuminen koskee yhtä lukuvuotta ja kullekin lukuvuodelle täytyy ilmoittautua uudelleen.


Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti koulun kansliasta saatavalla lomakkeella (lomakkeita aletaan jakaa ilmoittautumispäivän aamuna klo 9) tai sähköisesti koulun kotisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella (lomake tulee kotisivuille klo 9 Espanjan aikaan).
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää:

•    viimeisin koulutodistus (syyslukukauden koulutodistus)
•    maistraatista saatava väestörekisteriote (joka ei ole kuukautta vanhempi ja joka on päivätty vuoden 2018 puolelle), josta tulee ilmetä
            1.    huoltajatiedot ja vanhempien tiedot erikseen
            2.    kotikunta Suomessa
            3.    äidinkieli
            4.    kansalaisuus

Emme käsittele puutteellisia ilmoittautumisia.

Huomatkaa, että huoltajan oma tuloste väestörekisteristä ei riitä, koska siinä ei näy oppilaan kotikuntaa. Opiskelupaikka voidaan vahvistaa vain niille oppilaille, joilla on väestörekisteriotteen mukainen kotikunta Suomessa. Kotikuntavaatimus koskee koko koulussa opiskeltavaa aikaa.

Jos oppilaan viimeisin koulutodistus on Kulkuri koulusta tai hänellä on esittää vain edeltävän lukuvuoden lukuvuositodistus (kevättodistus), tehdään oppilaaksiottopäätös ehdollisena, kunnes huoltaja on toimittanut koululle lukuvuositodistuksen, joka oikeuttaa siirtymään sille luokka-asteelle, mille oppilas on ilmoitettu.  Lukuvuositodistuksesta tulee ilmetä, että oppilas on suorittanut edeltävän luokka-asteen opinnot hyväksytysti.  Huoltajan viimeinen päivä toimittaa tämä todistus on perjantai 8.6.2018. Ellei todistusta toimiteta, katsotaan ilmoittautuminen rauenneeksi. Koululla ei ole tässä tilanteessa velvollisuutta osoittaa koulupaikkaa myöskään muulta luokka-asteelta.

Ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava mahdolliset oppimisen- ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat (pedagoginen arvio, yleisen tai tehostetun oppimissuunnitelmat, lausunnot oppimiseen liittyvistä psykologin tutkimuksista yms.). Tämän laiminlyöminen voi johtaa koulupaikan perumiseen.

Aurinkorannikon suomalainen koulu antaa yleisopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, pidennetty oppivelvollisuus tai useiden aineiden yksilöllistetty oppimäärä otetaan oppilaaksi vain tapauskohtaisesti rehtorin päätöksellä. Koulu ei voi tarjota kaikkia niitä tukipalveluita, joita Suomessa kunta järjestää.

Jos oppilas ilmoittautuu lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi, tulee huoltajien tarkistaa omasta koulusta, mitä aineita ja miten paljon he opiskelevat ennen Aurinkorannikon suomalaiseen kouluun siirtymistä. Tämä on erityisen tärkeää vuosiluokkien 7 – 9 oppilaiden kohdalla. Koulu huolehtii mahdollisten oppimääräpuutteiden osalta vain tenteistä. Koulu ei anna paikkaavaa opetusta, vaan opetusta annetaan Aurinkorannikon suomalaisen koulun tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaisesti. Tukiopetusta annetaan vain niille oppilaille, joilla on tilapäisiä oppimisvaikeuksia.

Ennen koulupaikan vahvistamista perheen kaikki erääntyneet koulumaksut tulee olla maksettu. Ilmoittautumisen ja liitteiden toimittamisen jälkeen sihteeri toimittaa varausmaksun (400 euroa/oppilas) maksamista varten tiedot sähköpostitse. Kun varausmaksu on suoritettu, koulupaikka varmistetaan.

Varausmaksu vähennetään viimeisen koulumaksuerän yhteydessä. Jos oppilas ilmoitetaan koko lukuvuodeksi, mutta hän opiskelee koulussa vain syyslukukauden, varausmaksua ei palauteta. Oppilas joka ilmoitetaan koko lukuvuodeksi, mutta olisikin tulossa kouluun vain kevätlukukaudeksi, menettää koulupaikkansa ja varausmaksun. Jos koulupaikka peruutetaan kokonaan ennen 1.8.2018, varausmaksusta palautetaan 100€. Jos koulupaikan peruutus tulee myöhemmin, varausmaksua ei palauteta.

Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:

•    pitkäaikaiset, koko lukuvuoden opiskelevat oppilaat ovat etusijalla 30.4.2018 saakka.
•    tämän jälkeen vahvistetaan mahdolliset jääneet oppilaspaikat syyslukukaudelle ilmoittautuneille
•    1.5.2018 alkaen aletaan vahvistamaan jäljelle jääneitä koulupaikkoja kevätlukukaudelle ilmoittautuneille ja niille oppilaille, jotka opiskelevat lukukautta lyhyemmäksi ajaksi
•    minimiaika peruskoulussa opiskeluun on kaksi kuukautta, 9.luokan oppilaiden tulee kuitenkin aloittaa opiskelunsa viimeistään kevätlukukauden alkaessa ja opiskella koko kevätlukukausi koulussa

Oppilaaksiotosta päättää koulun rehtori. Perusopetuslain (628/1998) mukaan oppilaaksiottaminen on päätös, josta voi valittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI).