1. Koulun nimi

Nämä ovat Espanjan Fuengirolassa sijaitsevan Aurinkorannikon suomalaisen koulun lukion järjestyssäännöt.


2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella ja liikuntapaikoilla kouluaikana sekä kaikessa työsuunnitelman mukaisessa koulun toiminnassa ajasta ja paikasta riippumatta (esimerkiksi kerhot, koulun tilaisuudet, retket, leirikoulut).
 
Koulualuetta on kaikki Aurinkorannikon suomalaisen koulun rakennukset, piha-alueet ja niiden väliset alueet sekä pelikenttä.

Järjestyssääntöjä laadittaessa on noudatettu Suomen lakia, soveltuvin osin Espanjan lakia sekä valtakunnallisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.


3. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Opiskelijalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, vaan  
jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee osallistua kulttuurisesti moninaisen ilmapiirin ja kulttuurien välisen ymmärryksen edistämiseen.

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kiusaaminen, väkivaltainen ja aggressiivinen käyttäytyminen sekä häirintä ovat ehdottomasti kielletty.  Toimintatavat em. tilanteissa on kirjattu opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä laadittuun suunnitelmaan.

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, opinto-ohjausta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista. Jokainen opiskelija kuuluu Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaskuntaan, jonka hallitukseen on valittu edustajat jokaiselta vuosiluokalta.

Opiskelijalla on oikeus jokaisena työpäivänä saada täysipainoinen ateria.

Opiskelijalla on oikeus saada opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.


Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta.

  • Mikäli opiskelija joutuu lääkärin, terveydenhoitajan tai muun opiskeluhuoltohenkilön luona käynnin tai luottamustehtävän takia olemaan poissa oppitunnilta, tulee hänen sopia siitä tunnin pitäjän tai ryhmänohjaajan kanssa. Muissa poissaoloissa haetaan lupa kirjallisesti etukäteen koulun kotisivulta tai koululta saatavalla lomakkeella. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää ryhmänohjaaja. Yli kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää rehtori.
  • Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, hän ilmoittaa siitä opinto-ohjaajalle tai lukiolla olevalle opettajalle.
  • Sairauspoissaolot selvitetään Wilmassa.
  • Luvattomat poissaolot johtavat kurssin keskeytymiseen.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Opiskelijan tulee saapua oppitunneille ajoissa.

Opiskelijalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Opiskelijan tulee huolehtia tehtäviensä suorittamisesta ja pitää mukanaan lukujärjestyksen mukaiset oppikirjat ja muut opiskeluvälineet.

 

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen


Hyvä käytös


Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee osallistua kannustavan ja toisia kunnioittavan ilmapiirin luomiseen.

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee edistää ja kunnioittaa työ- ja opiskelurauhaa niin, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen.

Opiskelijan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti ja kohteliaasti.
Hyvien tapojen mukaiseen käyttäytymiseen kuuluu:
-toisten ihmisten arvostaminen ja huomioon ottaminen
-erilaisuuden hyväksyminen
-tervehtiminen
-asiallinen kielenkäyttö
-rehellisyys
-yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattaminen
-annettujen ohjeiden mukaan toimiminen
-aikataulujen noudattaminen

Ruokailu tapahtuu ruokailuvuorojen mukaisesti. Jokainen ottaa ruokaa vain sen verran kuin jaksaa syödä. Kouluravintolassa noudatetaan opettajien sekä keittiöhenkilökunnan ohjeita ja ruokailtaessa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei käytetä kouluravintolassa.

Omien ruokien sekä makeisten ja purukumin syöminen tai virvoitusjuomien nauttiminen oppitunnilla on sallittu vain oppitunnin pitäjän luvalla. Veden juominen oppitunnilla on sallittu.

Kouluun on pukeuduttava asiallisesti, hyvien tapojen ja tilanteen mukaisesti vaatteisiin, jotka eivät loukkaa toisia.  

Päähineitä, kuten lippalakkeja, huppuja ja pipoja ei pidetä päässä oppitunneilla eikä päätalon sisätiloissa.

Opiskelija ei saa kopioida töihinsä tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Valokuvien ja videoiden käytössä tulee huomioida lisäksi tekijänoikeudet.


Oleskelu ja liikkuminen

Liikuntapaikoille tai muille koulualueen ulkopuolella oleville paikoille siirrytään liikennesääntöjä sekä varovaisuutta noudattaen.


Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee suhtautua vastuullisesti työ- ja kouluympäristöön ja huolehtia koulun alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Opiskelija ei saa ottaa muiden omaisuutta käyttöön ilman lupaa.

Opiskelijan hallussa oleva koulutyöhön liittymätön omaisuus (arvoesineet, rahat yms.) on koulussa opiskelijan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta tai vahingoittuneesta omaisuudesta.

Koulu ei vastaa naulakoissa säilytettävistä vaatteista eikä niille ole valvontaa.

Koulun kiinteää ja irtainta omaisuutta, opiskelijan käyttöön annettuja oppimateriaaleja, opetus- ja harrastusvälineitä tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava lähimmälle opettajalle. Opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Turvallisuus

Opiskelijan tulee ilmoittaa kaikista huomaamistaan turvallisuuteen liittyvistä vioista, puutteista ja epäkohdista koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

Jos opettaja on ilmoittamatta myöhässä 10 minuuttia, tulee opiskelijan ilmoittaa asiasta kansliaan tai toiselle opettajalle.

Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä opettajalle tai kansliaan.

Koulualueella on kameravalvonta.


Tietokoneen, matkapuhelimien ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Mikäli matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei käytetä opetusvälineenä opettajan luvalla, sen käyttö oppitunnilla tai muussa koulun opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa on kielletty. Koulu edellyttää, että mobiililaite on tällöin häiriötä aiheuttamattomassa tilassa.

Toisten oppilaiden/opiskelijoiden ja henkilökunnan luvaton valokuvaaminen ja videointi on kielletty. Kielto koskee myös kuvan ja äänen lähettämistä
suoratoistona (ns. livestream) oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä.  

Väli- ja hyppytunneilla koulun oppilasverkko on tarkoitettu vain internetin ja sosiaalisen median vastuulliseen käyttöön.   


Päihteet ja vaaralliset esineet

Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, tupakkalain tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita (esimerkiksi nuuskaa). Lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi silloin, kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa. Päihteiden käyttö, niiden hallussapito, välittäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on koulussa ehdottomasti kielletty. Kielto koskee myös sähkötupakkaa.

Opiskelija ei saa tuoda kouluun eikä koulupäivän aikana pitää hallussaan sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty. Kielto koskee myös kaikkia muita sellaisia esineitä ja aineita, joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen ja joiden hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Rehtorilla, apulaisrehtorilla ja opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletyt aineet ja esineet.


Kurinpito

Koululla on suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

 

  • Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan poistaa luokasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.
  • Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä turvaamistoimena enintään kolmen työpäivän ajaksi.
  • Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä tai menettelee vilpillisesti.
  • Koulua ylläpitävän Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n hallitus voi erottaa opiskelijan enintään vuodeksi.

Rehtorilla, apulaisrehtorilla ja opettajalla on koulupäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on sellainen esine tai aine, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta ja jos opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänellä ole niitä hallussaan.

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuoden alun kotitiedotteessa ja ne ovat nähtävillä koulun kotisivulla. Ryhmänohjaajat esittelevät järjestyssäännöt opiskelijoille ryhmänohjaajan tunneilla aina lukukauden alussa.

Järjestyssääntöjen sisällöstä keskustellaan lukuvuoden aikana ryhmänohjaajan tunneilla, oppilaskunnassa, opettajankokouksissa, ja vanhempainilloissa ja tarvittaessa niihin tehdään muutoksia ja korjauksia lukuvuoden aikana.