AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT
YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §
Yhdistyksen nimi on AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY,
ja sen kotipaikka on Helsinki

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on suomenkielisen yleissivistävän esi-, perus- ja lukio-opetuksen turvaaminen Espanjassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää Espanjassa  suomenkielistä esiopetusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta taloudellista voittoa tavoittelematta suomalaisen koululainsäädännön sekä suomalaisten opetussuunnitelmien mukaisesti.

Yhdistys voi toteuttaa myös espanjalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja koulutusta taloudellista voittoa tavoittelematta, kun se on ensin saanut siihen tarvittavat luvat asianomaisilta viranomaisilta. Yhdistys voi järjestää myös kursseja, seminaareja, konferensseja sekä muita opetukseen ja koulutukseen liittyviä vastaavanlaisia toimintoja.

Yhdistys voi valita yllä mainittuja eri tehtäväalueita varten tarvittavat toimielimet, palkata toimihenkilöstön sekä määritellä säännöstöillä niiden toimivallan. Yhdistys voi toimintaansa varten hankkia omistukseensa kiinteistöjä tai vuokrata niitä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

YHDISTYKSEN JÄSENET

3 §
Jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen täysivaltainen ja hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja maksaa yhdistyksen kevätkokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun.

Kannatusjäseniä ovat ne fyysiset tai juridiset henkilöt, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa ja suorittavat kevätkokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun. Yhdistyksen kokous voi nimittää ansioituneen henkilön kunniajäseneksi.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa maksun erääntymisesta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


YHDISTYKSEN HALLINTO

4 §
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistön keskuudesta valittu hallitus, johon kevätkokous valitsee kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä, jotka valitaan toimintavuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen jäsen ei voi olla työsuhteessa yhdistykseen. Yhdistykseen työsuhteessa olevia työntekijöitä tulee kuitenkin kuulla asiantuntijoina hallituksen kokouksissa. Kaikkia yhdistykseen
työsuhteessa olevia työntekijöitä informoidaan aina heitä koskevista hallituksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteeri-rahastonhoitajan toimintavuodeksi kerrallaan. Lisäksi hallitus valitsee tarvittavat toimihenkilöt ja asiantuntijat ja sopii heidän palkkansa ja työehtonsa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on
1. vastata Aurinkorannikon suomalaisen koulun toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä
2. solmia koulua sitovat taloudelliselta tai muulta vaikutukseltaan merkittävät sopimukset
3. valmistella talousarvio sekä esitellä se yhdistyksen kokoukselle
4. vastata koulun taloudesta talousarvion puitteissa ja päättää merkittävistä investoinneista
5. hyväksyä opetussuunnitelma
6. laatia opetussuunnitelmaan perustuva työsuunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta ja muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista
7. päättää toimitiloista sekä niiden hoidosta ja käytöstä
8. päättää koulun johtosäännöstä koulun eri hallintoelimiä kuultuaan
9. valita koulun toiminnasta vastaava rehtori
10. valita apulaisrehtori ja tämän varahenkilö opettajakunnasta
11. valita opettajat ja koulun muu henkilökunta sekä päättää heidän tehtävistään ja työehdoistaan
12. arvioida annettua opetusta ja koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin
13. päättää toimenhaltijan, toimen väliaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan kurinpitoasiasta, tehtävien hoitamisesta pidättämisestä sekä irtisanomisesta, jos siihen on aihetta
14. käsitellä ja ratkaista henkilökunnan hakemuksia saada hoitaa palkattua sivutointa
15. myöntää vapautus tehtävien hoidosta rehtorille, jolloin hänen sijaisenaan toimii apulaisrehtori.

Mikäli rehtorin vapautus työtehtävien hoidosta kestää yli viikon, järjestää apulaisrehtorin oppituntien hoito siten, että hän voi hoitaa rehtorin tehtävät.

16. myöntää vapautus tehtävien hoidosta opettajille ja muille koulun toimihenkilöille kuukautta pidemmäksi ajaksi ja järjestää sijaiset
17. päättää muista asioista, jotka perusopetuslain (628/1998) ja perusopetusasetuksen (852/1998), lukiolain (629/1998) ja lukioasetuksen (810/1998), yhdistyslain (503/1989), johtosäännön tai jonkin muun säännön tai asian merkittävyyden mukaan kuuluvat ylläpitäjälle.

5 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi erikseen jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen valitseman toimihenkilön kanssa. Lisäksi allekirjoitusoikeus on henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

6 §
Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on 1.8. – 31.7. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
yhdistyksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §
Yhdistys kutsutaan vuosittain kokoon kahteen varsinaiseen kokoukseen: huhtikuun loppuun mennessä pidettävään kevätkokoukseen ja joulukuun loppuun mennessä pidettävään vuosikokoukseen.

Ylimääräinen kokouspidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen kaikista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta eri tyisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset pidetään koulun työaikana. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Varsinaiset jäsenet voivat käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan yhdistyksen varsinainen jäsen. Asiamiehellä voi olla enintään kaksi yksilöityä valtakirjaa. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus
2. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä hallituksen sen johdosta mahdollisesti antamat selvitykset
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tai päätetään niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jos vastuuvapaus evätään
4. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. päätetään varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta.
2. päätetään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta sekä tulo- ja menoarviosta.
3. päätetään hallituksen ja johtokunnan jäsenten kokouspalkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista ja esitetään ne tulo- ja menoarvioon kokouksen hyväksyttäväksi.
4. valitaan hallitukseen varsinaiset jäsenet erovuoroisten (3) tilalle sekä varajäsenet (2).
5. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja hänelle varamies. Varsinaisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Suomen Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.
6. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

8 §
Jos yhdistyksen jäsen tahtoo tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Hallituksen tulee antaa lausuntonsa kyseisestä asiasta kokouksessa.

9 §
Kutsu yhdistyksen kokoukseen tai muut tiedonannot jäsenille toimitetaan ilmoituksella, joka toimitetaan vähintään 15 päivää ennen kokousta kullekin yhdistyksen jäsenelle yhdistyksen
jäsenluettelossa olevalla osoitteella.

MUUT MÄÄRÄYKSET

10 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista, kiinteän omaisuuden hankkimista, luovuttamista ja kiinnittämistä tai yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen voimaan saattamiseksi vaaditaan, että vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa päätöstä.

Ellei kokouksessa, jossa näistä asioista aiotaan päättää, ole vähintään ¼ yhdistyksen kaikista varsinaisista jäsenistä saapuvilla, kutsutaan koolle uusi kokous.

Siihen saapuneilla on oikeus lopullisesti päättää asiasta, jos vähintään ¾ annetuista äänistä päätöstä kannattaa. Näistä asioista on aina kokouskutsussa mainittava.

11 §
Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jääneet varat on luovutettava opillista sivistystä edistävään tarkoitukseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautettavaksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12 §
Sellaisissa tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.