Opiskeluhuolto - Yleistä

OPISKELUHUOLTO

Opiskeluhuollon tavoitteena on oppilaan/opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta kouluyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan

•    yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään oppilaiden/opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

•    yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle ja opiskelijalle annettavia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Koulukohtaisen opiskeluhuoltoryhmän keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmää johtaa apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen. Ryhmään kuuluvat rehtori Maarit Paaso, apulaisrehtori Piia Kallunki, erityisopettajat Laura Pippuri, Kaisa Häkkinen ja Teija Tuupainen, kuraattori Henna Kinnunen, psykologi Camilla Lindström, opinto-ohjaaja Anne Rautaparta, terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin, opettaja Anne Niemi ja koulunkäynninohjaaja Nina Tölli. Tarpeen mukaan kokouksiin kutsutaan oppilaskunnan, huoltajien sekä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden edustajia. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen viikko.

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan/opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän jäsenten nimeäminen perustuu oppilaan/opiskelijan suostumukseen. Ryhmään voivat kuulua apulaisrehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, luokanopettaja/luokanohjaaja/ ryhmänohjaaja tai muu tilanteessa keskeinen opettaja.

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan/opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeää on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy.

Yhteystiedot:

apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen +34 634 690 668
anita.wegner-heinanen@suomalainenkoulu.net
 
kuraattori Henna Kinnunen +34 603 488 570
henna.kinnunen@suomalainenkoulu.net

psykologi Camilla Lindström
camilla.lindstrom@cop.es

terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin +34 647 892 850
petriina.thomander-salin@suomalainenkoulu.net