Periaatteita ja käytänteitä


ARVOESINEET, RAHAT YMS.
Arvoesineet, rahat yms. ovat koulussa omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta tai vahingoittuneesta omaisuudesta.

Varsinkin pienimmillä oppilailla kioskipäivinä rahaa kannattaa olla mukana vain vähän ja rahan lainaamista oppilaiden kesken on syytä välttää.

AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
Kannatusyhdistys toimii koulutuksen järjestäjänä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täyttämällä kansliasta saatavan jäsenlomakkeen. Jäsenmaksun suuruus on 40 euroa.

ERITYISOPETUS
Katso kohta Koulu -> Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki -> Erityisopetus.

ESPANJAN KIELI
Espanjaa opiskelevat kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat kaksi tuntia viikossa. Lukiossa espanjaa voi opiskella valinnaisena kielenä.

HARJOITTELIJAT
Lukuvuoden aikana koulussamme on opiskelijoita, jotka tekevät opetusharjoittelua niin luokan- kuin aineenopetuksessa sekä erityisopetuksessa ja oppilaanohjauksessa. Lisäksi on ammatillista perustutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia eri alojen opiskelijoita, jotka suorittavat opintoihinsa kuuluvaa työharjoittelua.

ILMOITUSTAULUT
Ulkoportin vieressä on pieni koulun ja vanhempainyhdistyksen ilmoitustaulu, jossa muistutetaan ajankohtaisista asioista. Päätalon ala-aulassa on yleinen ilmoitustaulu, josta löytyy mm. koelista, liikunnan oma ilmoitustaulu sekä yhteinen KiVa Koulun, oppilaskunnan ja tukioppilaiden ilmoitustaulu. Lukion opiskelijoille on oma ilmoitustaulunsa C-tilan aulassa.

ILTAPÄIVÄKERHO
Iltapäiväkerho toimii maanantaista perjantaihin klo 13–16. Iltapäiväkerhon toiminnasta vastaa Leena Virvalo. Iltapäiväkerho on tarkoitettu esiopetuksen ja 1. - 2. luokan oppilaille, ja siihen on haettava erikseen.

Jos esikoulun - 5. luokan oppilas ei osallistu iltapäiväkerhoon tai muihin kerhoihin, hänet pitää hakea koulusta, kun koulupäivä päättyy. Koulun pihalla ei ole valvontaa iltapäivän oppituntien aikana!

JÄLKI-ISTUNTO
Mikäli oppilas käyttäytyy väkivaltaisesti, jää kiinni tupakoinnista kouluaikana tai rikkoo koulun järjestyssääntöjä kasvatuskeskusteluista huolimatta, hänet voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä sekä harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. Jälki-istunto järjestetään aina kouluajan ulkopuolella.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Sekä perusopetuksen että lukion järjestyssäännöt löytyvät kohdasta Koulu -> Järjestyssäännöt.

KANSLIAN AUKIOLOAJAT

Kanslia on avoinna ma–to 9–15.

KASVATUSKESKUSTELU
Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua oppilaan epäasialliseen käytökseen perusopetuksessa. Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Kasvatuskeskusteluun johtavia tilanteita ovat esimerkiksi toistuva myöhästely, toistuva kotitehtävien laiminlyönti, toistuva oppituntien häirintä (mm. luvaton kännykän käyttö), vilpillinen menettely kokeessa, luvaton poissaolo, ilkivalta, luvaton poistuminen koulualueelta, epäasiallinen kielenkäyttö ja epäasiallinen käytös opettajaa tai muuta koulun henkilökuntaan kuuluvaa kohtaan tai toistuva muu järjestyssääntöjen rikkominen. Jälki-istunto annetaan heti, mikäli oppilas käyttäytyy väkivaltaisesti tai jää kiinni tupakoinnista kouluaikana. Kiusaamistapaukset ohjataan aina KiVa-tiimin selvitettäväksi.

Kasvatuskeskustelusta oppilas soittaa koulun puhelimesta huoltajalleen ja kertoo, miksi hän on keskustelussa. Jos oppilas ei tavoita huoltajaansa, hän vie kirjoittamansa selvityksen asiasta kotiin huoltajan allekirjoitettavaksi.

Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kasvatuskeskustelun jälkeen, hänet voidaan määrätä uudelleen kasvatuskeskusteluun, johon pyydetään mukaan apulaisrehtori ja oppilaan huoltajat. Toistuvat kasvatuskeskustelut johtavat kahden tunnin jälki-istuntoon.

KAVERI TUTUSTUMASSA KOULUUN
Oppilaalla/opiskelijalla voi olla kaveri mukana oppitunneilla yhden päivän ajan, mutta siitä pitää sopia etukäteen apulaisrehtorin kanssa. Mikäli kaveri haluaa ruokailla, se on mahdollista maksamalla 4 euroa suoraan Marjo-kokille.

KERHOT
Koulu järjestää lukuvuoden aikana kerhoja, joista useimmat ovat maksuttomia. Kerhoihin voivat osallistua kaikki oman koulun oppilaat ja opiskelijat. Aktiivisesta osallistumisesta kerhoon lukuvuoden aikana lukion opiskelija voi saada opintosuorituksiinsa koulukohtaisen kurssin.

KESTÄVÄ KEHITYS (KEKE)
Katso kohta Koulu -> Kestävä kehitys

KIRJASTO
Koululla on kirjasto. Lasten ja nuorten kirjat ovat päätalon pohjakerroksessa. Aikuisten kirjat ovat lukion tiloissa. Aukioloajat ovat ilmoitustaululla.

KiVa Koulu
Koulussa on käytössä KiVa Koulu -ohjelma. Kaisa Häkkinen on koulumme KiVa Koulu -koordinaattori.

Lue lisää kohdasta Koulu -> Opiskeluhuolto -> Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
Koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin mukaisesti koulu tekee tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa. Tieto kodin ja koulun välillä kulkee kotitiedotteen, Wilman, sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Mahdollisimman paljon pyritään myös tapaamaan huoltajia henkilökohtaisesti. Huoltajille järjestetään vanhempainiltoja sekä luokanopettajien ja -ohjaajien kehityskeskusteluja. Huoltajat kutsutaan mukaan yhteisiin teemapäiviin ja tapahtumiin, joissa pyritään hyödyntämään vanhempien erityisosaamista.

KOKEET
Perusopetuksen koepäivät merkitään Wilmaan ja päätalon ala-aulan ilmoitustaululla olevaan koevarauslistaan.

Lukiolaisten kokeet järjestetään pääsääntöisesti koeviikolla klo 9-12 välisenä aikana. Koepäivinä ruokailun jälkeen opiskelijat osallistuvat ns. pohjatunnille, jossa valmistaudutaan seuraavan päivän kokeeseen.

KOTITEHTÄVÄT
Koulu panostaa laadukkaaseen opetukseen. Opettajat valmistelevat hyvin oppituntinsa, ja samaa edellytetään myös oppilailta ja opiskelijoilta. Käytännössä se merkitsee sitä, että he saavat kotitehtäviä päivittäin, ja ne on luettava ja tehtävä. Vaikka kotitehtävien tekoa kontrolloidaan koulussa, koulu edellyttää, että kotonakin niiden tekoa seurataan.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt perusopetuksen oppilas voidaan määrätä koulupäivän jälkeen enintään tunnin ajaksi suorittamaan tehtäviään. Kolmannesta kerrasta alkaen opettaja lähettää kotitehtävänsä laiminlyöneen 6.-9. luokan oppilaan läksyparkkiin.

KOULUMATKAT
Esikoulun - 5. luokan oppilaan huoltajat tuovat lapsen kouluun ja hakevat hänet koulusta, mikä on yleinen tapa Espanjassa. 6. - 9 -luokan oppilaan huoltajilta kysytään kirjallisesti, kulkeeko lapsi/nuori koulumatkan huoltajan kanssa vai ottavatko huoltajat vastuun siitä, että lapsi/nuori kulkee koulumatkat yksin.

Poliisin ohjeiden mukaan koulun portin eteen ei saa pysäköidä autoa eikä myöskään pysähtyä ottamaan lapsia kyytiin. Portin edusta pidetään täysin vapaana autoista.

KUMMILUOKKATOIMINTA
Kummiluokkatoiminta on osa koulun yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Kummiluokkatoiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja kouluviihtyvyyttä, poistaa pienempien oppilaiden pelkoa isompia oppilaita kohtaan ja kasvattaa oppilaita vastuunottoon. Kummiluokkatoiminnalla luodaan arkea, jossa oppilaat oppivat huomioimaan ja kohtamaan eri-ikäiset koulutoverinsa.

Lukuvuoden 2016-2017 kummiluokkaparit ovat
esikoulu ja 5. lk
1. ja 7. lk
2. ja 9. lk
3. ja 8. lk
4. ja 6. lk

Joillakin luokilla oppilaat ovat vielä jakautuneet kummipareiksi. Toimintaa suunnitellaan sekä opettajien että oppilaiden kanssa. Yhteiset peli-, leikki- ja askartelutuokiot rikastuttavat koulupäiviä, tuovat vaihtelua ja iloa arkeen. Pienelle oppilaalle oma kummi on tärkeä "iso" ihminen, jota katsotaan ihaillen ylöspäin. Kummina toimiminen on vastuullinen tehtävä, jossa oppilas toimii vanhemman oppilaan roolimallina ja toisaalta itse saa hetkittäin heittäytyä leikkiin.

KURAATTORI
Koulukuraattorina toimii Henna Kinnunen, joka auttaa sekä tukee oppilaita, opiskelijoita ja heidän perheitään erilaisissa opiskeluun, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.
Kuraattori tekee yhteistyötä opettajien, koulun muun henkilökunnan ja vanhempien kanssa.

KUVAUSLUPA
Oppilaan/opiskelijan tuotoksien (piirustuksien, maalauksien, videoiden ym.) käyttöön koulumme www-sivustolla ja koulun julkaisuissa sekä tunnistettavan kuvan (ilman nimeä) julkaisemiseen koulun tapahtumia kuvaavan uutisoinnin/tiedottamisen yhteydessä kysytään kirjallinen lupa.

Toisten oppilaiden/opiskelijoiden ja henkilökunnan valokuvaaminen ja videointi on kielletty. Kielto koskee myös kuvan ja äänen lähettämistä suoratoistona (ns. livestream) oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä.

KÄNNYKKÄ JA MUUT MOBIILILAITTEET
Mikäli matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei käytetä opiskeluvälineenä opettajan luvalla, sen käyttö oppitunnilla tai muussa koulun opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa on kielletty. Koulu edellyttää, että mobiililaite on tällöin häiriötä aiheuttamattomassa tilassa.

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa perusopetuksen oppilaalta matkapuhelin tai muu mobiililaite, jos oppilas häiritsee sillä opetusta tai oppimista. Laite palautetaan oppilaalle oppitunnin päätyttyä ja opettaja laittaa merkinnän Wilmaan.

Matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta luvattomasti käyttävä lukion opiskelija poistetaan luokasta ja siitä laitetaan merkintä Wilmaan.

Matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei käytetä kouluravintolassa eikä ilman lupaa koulun tilaisuuksissa.

Välitunnilla koulun oppilasverkko on tarkoitettu vain internetin ja sosiaalisen median vastuulliseen käyttöön.

LIIKUNTA
Liikuntaa opettavat opettajat antavat oppilaille ja opiskelijoille kirjallisena liikuntasuunnitelman, jossa on jokaisen liikuntatunnin aihe ja tarvittavat varusteet.
Liikuntasuunnitelmat ovat nähtävillä myös ilmoitustauluilla.

Liikuntapaikoille mennään opettajan johdolla liikennesääntöjä sekä varovaisuutta noudattaen.

Lue lisää kohdasta Koulu -> Liikunta/vapaa-aika.

MAKSUT
Koulusta tulee sähköisesti valmis lasku sen mukaan, mikä laskutustapa ilmoittautumisen yhteydessä on valittu.

Lue lisää koulumaksuista peruskoulun osalta kohdasta Koulu -> Hakeutuminen-> Vuosiluokat 1-9 ja esikoulu -> Koulumaksut. Ja lukion osalta Koulu -> Hakeutuminen -> Lukio -> Lukiomaksut.

OPETUSSUUNNITELMA
Kaikilla luokka-asteilla noudatetaan Aurinkorannikon suomalaisen koulun opetussuunnitelmaa, joka perustuu Suomen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin.

OPISKELUHUOLTO
Apulaisrehtori johtaa koulukohtaista opiskeluhuoltoryhmää. Koulukuraattori Henna Kinnnunen vastaa oppilas- ja opiskeluhuollosta.

Katso kohta Koulu -> Opiskeluhuolto.

OPPILAS- JA OPISKELIJA-ARVIOINTI
Oppilaan ja opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään tämän edellytyksiä itsearviointiin. Arvioinnin tulee perustua monipuoliseen näyttöön, joten arvioitaessa käytetään monipuolisia menetelmiä, joiden avulla oppilas/
opiskelija pystyy mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Oppilaalla/opiskelilijalla ja tämän huoltajalla on oikeus saada tietoa opettajalta arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan/opiskelijan arviointiin.

Sekä syys- että kevätlukukauden puolivälissä opettajat antavat perusopetuksen oppilaille palautetta oppilaan opintojen edistymisestä ja työskentelystä.

Kaikilla luokka-asteilla luokanopettaja/-ohjaaja käy huoltajien kanssa kehityskeskustelun kerran syyslukukaudella ja tarvittaessa kevätlukukaudella.
 
Syyslukukauden päätteeksi perusopetuksen oppilaille jaetaan välitodistus ja lukuvuoden päättyessä 1. - 8. luokkien oppilaat saavat lukuvuositodistuksen. Päättötodistus annetaan 9. luokan oppilaille, jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet peruskoulun oppimäärän.
 
Lukion opiskelija saa jokaisen jakson jälkeen jaksotodistuksen, jossa näkyvät hänen siihenastiset suorituksensa. Kun opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, hän saa lukion päättötodistuksen. Lukion suorittanut opiskelija saa ylioppilastutkintotodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksyttävästi ylioppilastutkinnon.

OPPILASKUNTA
Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa koulun yhteisöllisyyttä. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat, ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Anne Niemi ja Suvi Lenkkeri.

Lue lisää kohdasta Koulu -> Oppilaskunta.

OPPITUNTIEN AJAT
Tunti 1. klo    8.15–9.00
Tunti 2. klo    9.05–9.50
Tunti 3. klo    10.00–10.45
Tunti 4. klo    11.00–11.45 / 11.15-12.00
Tunti 5. klo    12.15–13.00 / 12.25–13.10 lukio
Tunti 6. klo    13.15–14.00                
Tunti 7. klo    14.15–15.00   
Tunti 8. klo    15.15–16.00
 
Yläkoululaisten ja lukiolaisten iltapäivän kaksoistunti klo 14–16 voidaan pitää yhteen, jolloin koulupäivä päättyy klo 15.45.

POISSAOLOT
Oppilaalla/opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta.

  • Mikäli oppilas/opiskelija joutuu lääkärin, terveydenhoitajan tai muun opiskeluhuoltohenkilön luona käynnin tai luottamustehtävän takia olemaan poissa oppitunnilta, tulee hänen sopia siitä tunnin pitäjän tai luokanopettajan/luokanohjaajan/ryhmänohjaajan kanssa.
  • Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän ei saa poistua koulusta ilman terveydenhoitajan, opettajan tai apulaisrehtorin/rehtorin antamaa lupaa.
  • Jos lukion opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, hän ilmoittaa siitä opinto-ohjaajalle tai lukiolla olevalle opettajalle.
  • Sairaustapauksissa huoltaja ilmoittaa poissaolosta koululle mahdollisimman pian Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimitse.
  • Muissa poissaoloissa haetaan lupa kirjallisesti etukäteen koulun kotisivulta tai koululta saatavalla lomakkeella. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja/luokanohjaaja/ryhmänohjaaja. Yli kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää perusopetuksessa apulaisrehtori ja lukiokoulutuksessa rehtori.
  • Perusopetuksen oppilas korvaa luvattomat poissaolot ylimääräisellä ajalla. Lukiossa luvattomat poissaolot johtavat kurssin keskeytymiseen.

 
POISTUMINEN KOULUALUEELTA
Koulualueelta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty perusopetuksen oppilailta. Liikuntapaikoille, teknisen työn tiloihin, lukiolle ja B-tiloihin siirrytään opettajan johdolla.

POTKU- JA RULLALAUDAT
Perusopetuksen oppilaat eivät saa tuoda skeitti- tai potkulautoja eikä rullaluistimia koulualueelle.

PSYKOLOGI
Koulupsykologi Camilla Lindström toimii lapsen ja nuoren psykologisen kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukena. Työssä otetaan huomioon lapsi tai nuori niin yksilönä kuin perheen, ryhmän ja yhteisön jäsenenä.

PÄÄHINEET
Päähineitä, kuten lippalakkeja, huppuja ja pipoja ei pidetä päässä sisätiloissa.

REHTORI
Rehtorin tavoittaa parhaiten sähköpostitse rehtori(at)suomalainenkoulu.net tai varaamalla hänelle ajan etukäteen.

RUOKAILU
Päivittäinen kouluruoka sisältyy koulumaksuun. Ruokailu tapahtuu ruokailuvuorojen mukaisesti. Kouluravintolaan siirrytään rauhallisesti opettajan johdolla. Jokainen ottaa ruokaa vain sen verran kuin varmasti jaksaa syödä. Ruokalassa noudatetaan opettajien sekä keittiöhenkilökunnan ohjeita ja ruokailtaessa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

Ruokalistat löytyvät kohdasta Ajankohtaista -> Ruokalistat. Kasvisruokavaihtoehto on sovittava erikseen. Allergiat tulee ilmoittaa suoraan keittiöön.

Välipalaa myydään iltapäivisin perusopetuksen oppilaille. Lukiossa on oma kahvio.

SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)
Koulumme S2-opetuksesta vastaa Anu Eerola.

TAPATURMAVAKUUTUS
Oppilaat ja opiskelijat on vakuutettu koulun puolesta vakuutusyhtiö Allianzissa kouluaikana. Tarvittaessa oppilas/opiskelija lähetetään kansliasta saatavan vahinkoilmoituksen kanssa vakuutusyhtiön määräämään lääkärikeskukseen tai sairaalaan.

TEEMAPÄIVÄT JA TAPAHTUMAT
Katso kohta Ajankohtaista -> Tapahtumakalenteri.

TERVEYDENHOITAJA
Terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin on paikalla päivittäin klo 8 - 16. Vastaanotto ilman ajanvarausta on klo 9-10. Sen jälkeen terveydenhoitaja keskittyy terveystarkastuksiin. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastukset suomalaisen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon mukaan.

Katso kohta Koulu -> Opiskeluhuolto -> Kouluterveydenhoito.

TIEDOTTAMINEN
Koulu julkaisee pari kertaa kuukaudessa kotitiedotteen ajankohtaisista asioista. Samassa tiedotteessa myös vanhempainyhdistys ilmoittaa toiminnastaan. Kotitiedote on näkyvillä ulkoportin vieressä olevalla ilmoitustaululla sekä koulun kotisivuilla ja Wilmassa. Mikäli huoltaja on oppilastietolomakkeessa valinnut kotitiedotteen paperiversion, se lähetetään oppilaan/opiskelijan mukana kotiin.

TUKIOPETUS
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksesta tekee oppilas itse, huoltaja tai opettaja.

TUKIOPPILAAT JA TUTOROPISKELIJAT
Koulumme tukioppilastoiminta noudattaa MLL:n toimintaperiaatteita ja -käytänteitä. Koulumme tukioppilaat ovat 8. - 9. luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja olemaan heidän tukenaan. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.

Tukioppilaat järjestävät mm. ryhmäyttämistunteja ja välituntitoimintaa, antavat neuvoja ja toimivat luotto-oppilaina nuoremmille koululaisille sekä puuttuvat kiusaamiseen ja riitoihin. Lisäksi he osallistuvat uusien oppilaiden tutustuttamiseen sekä toimivat aktiivisina jäseninä erilaisten koulun tapahtumien toteuttamisessa. Toimintaa järjestetään myös yhdessä oppilaskunnan kanssa. 

Lukiolla on neljä tutor-opiskelijaa, jotka toimivat uusien opiskelijoiden vertaistukena ja perehdyttävät lukiomme käytänteisiin. He auttavat, opastavat ja tukevat lukio-opintojen alussa olevaa opiskelijaa sekä Suomesta meidän lukioomme tullutta vaihto-opiskelijaa. Heiltä saa myös ohjeita opintosuunnitelmien laatimisessa. Mikäli tarpeen he tutustuttavat opiskelijoita Fuengirolan kaupunkiin ja siellä oleviin paikkoihin sekä kertovat erilaisista harrastusmahdollisuuksista.
 
TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (TET)
Opetussuunnitelman mukaisesti järjestetään 9. luokalla kuuden päivän, 8. luokalla kolmen päivän ja 7. luokalla yhden päivän työelämään tutustumisjaksot.

TYÖ- JA LOMA-AJAT
Koulun työ- ja loma-ajat löytyvät kohdasta Ajankohtaista -> Työ- ja loma-ajat.

On tärkeää, että oppilas/opiskelija on paikalla heti koulutyön alkaessa, koska ensimmäisenä päivinä käydään läpi alkavan lukuvuoden pelisäännöt ja käytänteet.

Lukuvuosi 2017–2018 päättyy lauantaina 2.6.2018 kuten Suomessakin. Oppilaiden ja opiskelijoiden oletetaan olevan koulussa siihen asti.

VANHEMPAINYHDISTYS
Jokainen huoltajista on automaattisesti koulumme vanhempainyhdistyksen jäsen. Jäsenmaksua ei ole ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistys kerää varoja mm. julkaisemalla vuosittain koulun kalenterin sekä järjestämällä tapahtumia kuten myyjäisiä ja kirpputoreja. Varat käytetään kokonaisuudessaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyväksi.
Lue lisää kohdasta Vanhemmat -> Vanhempainyhdistys.

VESI
Lämpimillä ilmoilla on tärkeää, että oppilaalla/opiskelijalla on vesipullo mukana koulussa. Liikuntatunneilla vesipullo on välttämätön. Koulu toivoo, että oppilaat joisivat nimenomaan vettä eivätkä virvoitusjuomia. Omaa vesipulloa voi täyttää koulussa ulkona olevasta vesiautomaatista.

VÄLITUNNIT
Välituntien aikana alakoulun oppilaat ovat ulkona koulun välituntialueilla, yläkoululaiset saavat olla sisällä. Kuumalla ilmalla ja sateella kaikki oppilaat saavat olla sisällä, samoin opettajan tai terveydenhoitajan luvalla.

WILMA
Wilman kautta huoltajat saavat tietoa oppilaan/opiskelijan koulunkäynnistä ja koulun tapahtumista, voivat olla yhteydessä opettajiin ja koulun muuhun henkilökuntaan, ilmoittavat ja selvittävät oppilaan/opiskelijan poissaolot sekä voivat lukea koulun tiedotteita. Wilmasta löytyy myös oppilaan/opiskelijan jaksoittain vaihtuva lukujärjestys.

YLEISET TURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT

Liikenne Fuengirolassa on vilkasta, joten kannattaa välttää polkupyörien ja mopojen käyttämistä koulumatkoilla.

Kotona on hyvä keskustella vakavasti liikkumisesta kaupungilla. Mitä myöhempään lapset ja nuoret liikkuvat yksin kaduilla, sitä todennäköisempää on joutua hankaluuksiin.