Arviointi

 

Koulussamme jokainen oppilas saa väliarvioinnin syyslukukauden päättyessä ja lukuvuositodistuksen lukuvuoden lopussa. Luokka-asteilla 1 - 5 todistus on sanallinen ja luokka-asteilla 6 - 9 numeerinen. Joissakin tapauksissa sanallinen arviointi voidaan antaa 7. luokan loppuun asti. Kaikissa oppiaineissa arvioinnin tulee perustua monipuoliseen näyttöön, josta kirjalliset kokeet muodostavat vain yhden osan. Todistusarvioinnin lisäksi oppilaat saavat sekä syyslukukauden että kevätlukukauden aikana kirjallisesti annettavan arviointitiedotteen, jossa on tietoa oppilaan opintojen edistymisestä.

Luokanopettajat ja luokanohjaajat käyvät oppilaiden ja huoltajien kanssa kehityskeskustelun syyslukukauden aikana. Ns. nivelvaiheessa, eli toisella ja kuudennelle luokalla, keskustelu toteutetaan myös kevätlukukaudella. Tarvittaessa huoltajat voivat olla yhteydessä oppilaan opettajiin ja pyytää tapaamista.

Päättöarviointi annetaan oppilaalle 9. luokan lopussa. Päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet määritellään valtakunnallisesti Opetushallituksen vahvistamassa opetussuunnitelman perusteissa. Oppilaan päättöarvosana ei muodostu suoraan oppilaan aiempien kurssi-, jakso- tai lukuvuositodistusten arvosanoista laskettavan keskiarvon perusteella. Päättöarvosanan muodostumisen tulee perustua oppilaan osaamisen tasoon opintojen päättövaiheessa suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.