ARVIOINTI

Perusopetuksen oppilaalle annetaan syyslukukauden päätteeksi välitodistus ja lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Erillisiä jaksotodistuksia ei anneta. Luokka-asteilla 1–5  todistus on sanallinen ja luokka-asteilla 6–9 numeerinen. Jos oppilaan suomen kielen taito on puutteellinen, voi arviointi olla sanallinen myös luokka-asteilla 6–8. Kaikissa oppiaineissa arvioinnin tulee perustua monipuoliseen näyttöön, josta kirjalliset kokeet muodostavat vain yhden osan. 

Välitodistukseen arvioidaan ne oppiaineet, jotka ovat kuuluneet oppilaan opinto-ohjelmaan syyslukukauden aikana. Mikäli oppilas on aloittanut jonkin oppiaineen opiskelun vasta kolmannessa jaksossa, ko. oppiainetta ei arvioida välitodistukseen.

Lukuvuositodistukseen arvioidaan kaikki lukuvuoden aikana opiskellut oppiaineet. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta.

Päättötodistus annetaan 9. luokan oppilaalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut peruskoulun oppimäärän. Päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet määritellään valtakunnallisesti Opetushallituksen vahvistamassa opetussuunnitelman perusteissa. Oppilaan päättöarvosana ei muodostu suoraan oppilaan aiempien todistusten arvosanoista laskettavan keskiarvon perusteella, vaan päättöarvosanan muodostumisen tulee perustua oppilaan osaamisen tasoon opintojen päättövaiheessa suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Käyttäytyminen arvioidaan sekä väli- että lukuvuositodistukseen. Päättötodistukseen käyttäytymisen arviointia ei merkitä.

Todistusarvioinnin lisäksi opettajat antavat lukuvuoden aikana oppilaalle ja huoltajalle suullisesti tai kirjallisesti tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.    
Kaikilla luokka-asteilla luokanopettajat ja luokanohjaajat käyvät oppilaiden ja huoltajien kanssa kehityskeskustelun kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella.